Keskikuja 4

03100 NUMMELA

050-327 8901

Asiakaspalvelu

Ma - Pe: 10:00 - 18:00
La: 10:00 - 14:00

Verkkokauppa 24/7

Tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteen sisältö

Käsinetorin sidosryhmä-, verkkopalvelu- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Ajan tasalla oleva tietosuojaseloste löytyy kotisivuiltamme.

Rekisterinpitäjä

Käsinetori Oy 3148028-9 Vihdintie 32, 03100 Nummela

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Käsinetori Oy

Niina Leppänen

kasinetori@gmail.com

Rekisteröidyt

Käsinetorin sidosryhmärekisteri

 • Käsinetorin uutiskirjetilaajat
 • potentiaaliset asiakkaat 
 • tapahtumista, tuotteista ja palveluista kiinnostuneet.
 • Käsinetorin yhteistyökumppanit ja heidän yhteyshenkilönsä

 

Käsinetorin asiakasrekisteri

 • Olemassa olevat asiakkaat
 • Verkkopalveluiden käyttäjät (verkkokauppa)
 • Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

Rekistereiden pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

Käsinetorin sidosryhmärekisteri:

Henkilötietoja käsitellään suostumuksen tai oikeutetun edun perusteella. Suostumus on kerätty sähköisellä lomakkeella, tapahtumissa sähköisellä tai paperisella lomakkeella tai esimerkiksi tapahtumailmoittautumisten yhteydessä.

Markkinointilupa pyritään selvittämään heti liittymisen yhteydessä.

Käsinetorin asiakasrekisteri:

Henkilötietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella tai sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena.

Näin on esimerkiksi verkkopalvelutilausten yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekistereiden käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään pääosin ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

Käsinetorin sidosryhmärekisteri
 • Uutiskirjeen lähetys 
 • Hyödyllisen tiedon jakaminen
 • Tapahtumatiedotus (tapahtumiin ilmoittautuneet)
 • Suoramarkkinointi markkinointiluvan antaneille
 • Tuotteista, palveluista ja tapahtumista kertominen
 • Yhteistyökumppani- ja sidosryhmäviestintä
Käsinetorin asiakasrekisteri
 • Hyödyllisen tiedon jakaminen
 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Asiakasviestintä ja ajankohtaisista asioista tiedottaminen
 • Palveluista, tuotteista ja ajankohtaisista tapahtumista kertominen
 • Sopimuksen täytäntöön panemiseen, tuotteiden toimitukseen ja maksamiseen liittyvät asiat

Rekistereihin tallennettavat henkilötiedot

Käsinetorin sidosryhmärekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot sähköposti (pakollinen kaikissa)

Lisäksi seuraavia tietoja saatetaan kerätä tarvittaessa:

 • nimi (ilmoittautumiset ja yhteistyökumppanin edustajat)
 • puhelinnumero (ilmoittautumiset ja yhteistyökumppanin edustajat)
 • henkilön edustama yritys

Tietoja kerätään vain sen verran, kuin on tarpeellista yhteydenpidon varmistamiseksi ja yhteistyön toteuttamiseksi.

Käsinetorin asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
 • Yhteystiedot
 • yrityksen tai kuluttajan nimi ja laskutustiedot yhteyshenkilön nimi
 • puhelinnumero 
 • sähköposti
 • tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista toimitusosoite

Lisäksi seuraavia tietoja saatetaan kerätä tarvittaessa:

muut sopimuksen täytäntöönpanon edellyttämät tiedot

Tietoja kerätään vain sen verran, kuin on tarpeellista yhteydenpidon varmistamiseksi, asiakasviestinnän toteuttamiseksi ja sopimuksen sujuvan toteutuksen varmistamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: kasinetori@gmail.com

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (6-10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään pääosin suoraan rekisteröidyltä itseltään. Markkinointilupa todennetaan sähköisesti tai rastittamalla lupakohta lomakkeelta. Tietoja saatetaan täydentää julkisesti (kuten PRH tai yrityksen verkkosivusto) saatavilla olevilla tiedoilla.

Tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • rekisteröityneeltä itseltään uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä
 • rekisteröidyltä tai asiakkaalta itseltään ilmoittautumislomakkeen kautta (tapahtumat)
 • potentiaaliselta asiakkaalta tai jälleenmyyjältä yhteydenottopyynnön yhteydessä
 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • asiakkaalta itseltään verkkokaupan ostotapahtuman yhteydessä
 • asiakkaalta itseltään muun sähköisen palvelun (esim. ajanvarauskalenteri) kautta
 • yhteistyökumppaneilta itseltään yhteistyöprojektien yhteydessä

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Käsinetorin ulkopuolelle.

Viestinnän tai palvelun toteuttamiseksi tietoja luovutetaan luotettaville palveluntarjoajille tietojen käsittelyä varten. Yritys on varmistanut, että kaikki tietoja käsittelevät palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia tietojen käsittelyyn:

Creamailer Oy: selainpohjainen uutiskirje- ja kyselytyökalu. Käytetään uutiskirjeiden, asiakasviestien ja tapahtumatiedotteiden lähettämiseen. Sähköisten palautekyselyiden ja sähköisten ilmoittautumisten kerääminen. Tilastointi sisältää uutiskirjeviestien avaukset sekä linkkien klikkaukset. Katso myös https://www.creamailer.fi/tietotilinpaatos 

Lisäksi verkkokauppatilausten henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet kuten maksunvälittäjä Visma, joka vastaanottaa maksun, sekä tarvittaessa verkkosivustomme luonut Digital Flow Production (www.dfp.fi), joka osallistuu vahvasti sivujemme kehitykseen.

Tietoja ei käytetä kolmansien osapuolten tarkoituksiin tai jaeta ulkopuolisille. Verkkokauppamme lisäksi henkilötietoja on ulkopuolisessa sähköpostipalvelussa, josta lähetämme uutiskirjeemme.

Pyrimme pitämään kaikki tiedot EU:n sisällä. Tietoja saatetaan kuitenkin joissain tapauksissa siirtää EU:n ulkopuolelle, mikäli palveluntarjoajan pilvipalvelun palvelimet, joille tietoja tallennetaan, sijaitsevat muualla kuin EU:ssa tai se on muuten tilatun palvelun toteuttamiseksi välttämätöntä.

Päivitämme palveluitamme sekä tietosuojaselostetta tarpeen vaatiessa ja ajan tasalla olevan tietosuojaselosteen löydät kotisivuiltamme.

Käsittelyn kesto

Henkilötietojen käsittelyn keston yleiset periaatteet

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Uutiskirje- ja markkinointilistalta rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta. Lisäksi toimimattomat sähköpostiosoitteet poistetaan säännöllisesti.

Lakisääteiseen velvollisuuteen perustuva henkilötietojen käsittely

Kirjanpitoon liittyvät dokumentit säilytetään lakisääteisen ajan (6-10 vuotta)

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme ennakkoselvityksin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääosin siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Joidenkin sopimusten tai toimeksiantojen toteuttaminen saattaa edellyttää tietojen siirtämistä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tarvittaessa.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Käsinetori ei käytä kerättyjä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. Kolmannen osapuolen evästeiden keräämä data on meille anonyymiä, mutta kolmas osapuoli saattaa omissa järjestelmissään analysoida ja yhdistellä dataa esimerkiksi mainonnan kohdentamiseen tai kävijätilastointiin.

Voit halutessasi poistaa evästeet käytöstä oman selaimen asetuksista.

Verkkosivusto

Evästeet

Sivustolla saatetaan käyttää evästeitä palveluiden kehittämiseksi, sivukävijämäärien seuraamiseksi, mainonnan kohdentamiseksi sekä käyttäjäystävällisyyden lisäämiseen.

Eväste on verkkosivuston lähettämä pieni yksinkertainen tiedosto, joka tallentuu selaimelle tietokoneelle, älypuhelimeen tai tablettiin. Evästeitä saatetaan käyttää tilastollisen tiedon tuottamiseen, kävijäseurantaan, mainontaan sekä sivuston kehittämiseen. Käsinetorille tiedot ovat anonyymiä dataa, eikä kerättyjä tietoja käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Kolmas osapuoli saattaa omissa järjestelmissään analysoida ja yhdistellä dataa laajemmin esimerkiksi kävijätilastointiin, mainonnan kohdentamiseen tai profilointiin.

Evästeiden poistaminen käytöstä

Voit halutessasi poistaa evästeet käytöstä, tämä tapahtuu oman selaimesi asetuksista. Halutessasi voit myös ajoittain tyhjentää selaushistorian selaimesi asetuksista. Tutustu lisäksi allaolevien tahojen evästekäytännöistä heidän ohjeistukseensa evästeiden poistamiseksi tai mainonnan kohdentamisen kieltämiseksi.

Laajemmin voit sivukävijäseurantaan ja kohdennettuun mainontaan liittyviä asetuksia hallita esimerkiksi alle listatuilla sivustoilla.

Voit estää verkkosivustojen kävijäseurantapalvelun opt-out toiminnolla.

Sinun tulee suorittaa toiminto uudestaan, jos käytät myöhemmin eri tietokonetta ja/tai selainta käydessäsi sivustollani. http://optout.networkadvertising.org/#/ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout http://optout.aboutads.info/#/ 12.

Kuinka suojelemme henkilötietojasi

Ulkopuolisten pääsy manuaaliseen aineistoon on estetty asianmukaisesti Käytämme asianmukaisia teknisiä tietoturvakeinoja pitääksemme tietosi turvassa järjestelmissämme.

Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö, kulunvalvonta sekä tietojen käsittelyyn liittyvien palveluntarjoajien huolellinen valinta.

Sähköiset järjestelmät on suojattu vahvasti ja kattavasti alan yleisten käytäntöjen mukaan sekä vahvoja salasanoja käyttäen.

Yrityksen käyttämät laitteet on suojattu ajantasaisella virus- ja haittaohjelmistojen torjuntaan tarkoitetulla ohjelmistolla sekä salasanoin, sormenjälkitunnistimella tai numerokoodein.

Miten toimimme tietomurron tapahtuessa

Pyrimme selvittämään asiat nopeasti sekä informoimaan asianomaisia asioiden etenemisestä parhaan kykymme mukaan.

Tietosuojaselosteen muuttaminen ja päivittäminen

Tietosuojaselosteen muutokset ja päivittäminen saattavat perustua lainsäädännön muuttumiseen tai palveluidemme kehittämiseen. Suosittelemme, että tietosuojaselosteemme sisältöön tutustutaan säännöllisesti. Ajantasaisen tietosuojaselosteen löydät tältä sivulta https://www.kasinetori.com/ tietosuojaseloste